Stypendia Ministra Edukacji i Nauki dla studentów za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe – rok akademicki 2022/2023

Źródło: MEiN

W roku akademickim 2022/2023 Minister Edukacji i Nauki przyzna maksymalnie 840 stypendiów za znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami lub znaczące osiągnięcia sportowe. Wnioski w tej sprawie rektorzy mogą składać od 1 do 25 października. Maksymalna wysokość jednorazowo wypłaconego stypendium wyniesie 17 tys. zł.

Stypendium ministra może otrzymać student wykazujący się:

  • znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami lub
  • znaczącymi osiągnięciami sportowymi.

Stypendium ministra przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich.
Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypendium tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku.
Stypendium ministra na rok akademicki 2022/2023 może zostać przyznane studentowi, który spełnił łącznie następujące warunki:

  • w poprzednim roku akademickim (czyli 2021/2022) zaliczył rok studiów oraz
  • uzyskał wpis na kolejny rok studiów w danym roku akademickim (czyli 2022/2023).

Ww. wymogów nie stosuje się do studenta, który w roku złożenia wniosku o przyznanie stypendium (czyli w 2022 r.) został przyjęty na studia drugiego stopnia. Z tym że wyjątek ten dotyczy wyłącznie studentów studiów drugiego stopnia. Osoba przyjęta w 2022 r. na I rok jednolitych studiów magisterskich nie może ubiegać się o stypendium na I roku tych studiów.

Niespełnienie wyżej wymienionych warunków spowoduje odmowę przyznania stypendium.

Termin składania wniosków: 

Wniosek o przyznanie stypendium rektorzy składają w terminie od dnia 1 października do dnia 25 października 2022 r. wyłącznie za pośrednictwem systemu OSF. Po tej dacie system OSF automatycznie zakończy nabór wniosków.

WNIOSKI, KTÓRE ZOSTANĄ PRZESŁANE INNĄ DROGĄ NIŻ PRZEZ SYSTEM ZSUN/OSF (np. w postaci papierowej pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem platformy epuap), NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE!

Szczegółowe informacje na temat stypendium MEiN za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2022/2023: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-edukacji-i-nauki-za-znaczace-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-20222023-konkurs-sst03 

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/stypendia-ministra-edukacji-i-nauki-dla-studentow-za-znaczace-osiagniecia-naukowe-artystyczne-i-sportowe--rok-akademicki-20222023