Stypendium Rektora

Stypendium rektora może otrzymać student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Stypendium rektora otrzymuje tylko 8% najlepszych studentów danego kierunku.

Stypendium rektora dla tegorocznych maturzystów może uzyskać student pierwszego roku studiów pierwszego stopnia rozpoczętych w roku złożenia egzaminu maturalnego, który zdobył tytuł laureata olimpiady międzynarodowej, laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej albo medalisty co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski.

Dokumenty: 

Więcej informacji:  Poradnik Stypendialny