Stypendium socjalne

Stypendium socjalne może otrzymać każdy student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, bez względu na swój wiek, tryb czy kierunek studiów. Musi jednak wykazać, że miesięczny dochód przypadający na jednego członka w jego rodzinie nie przekracza określonej kwoty, czyli 1294,40 zł.

Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości może otrzymać student w szczególnie uzasadnionym przypadku, który wpływa na jego sytuację podczas otrzymywania stypendium, w szczególności  z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki w przypadku, gdy dojazd z miejsca stałego zamieszkania uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie, a miesięczny dochód studenta na osobę w rodzinie nie przekracza określonej kwoty, czyli 600 zł lub w przypadku przewlekle chorego członka rodziny

Dokumenty 2023/2024:
55_2023_Zał nr 4 (.xlsx, 149,73 kB)

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego

55_2023_Zał nr 1 (.docx, 37,87 kB)

Oświadczenie studenta lub członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

55_2023_Zał nr 2 (.docx, 27,96 kB)

Oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej w ubiegłym roku kalendarzowym.

55_2023_Zał nr 3 (.docx, 31,97 kB)

Oświadczenie o nieuzyskaniu dochodu w ubiegłym roku kalendarzowym.

Informacja dot. kwoty miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium socjalnego

Więcej informacji: