Stypendia z Funduszu Stypendialnego

Szczegółowych informacji dotyczących przyznawania stypendiów oraz zapomóg udzielają DZIEKANATY WYDZIAŁÓW.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Warszawskiej na rok akademicki 2023/2024.

Regulamin (.pdf, 433,65 kB)
Pełnomocnictwo PW 2023_2024 (.docx, 29,99 kB)

do dokonania czynności związanych z procesem uzyskania pomocy materialnej w Politechnice Warszawskiej w roku akademickim 2023/2024.

Załącznik nr 1 - Oświadczenie studenta lub członka jego rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej w roku kalendarzowym poprzedzającym bieżący rok akademicki

Załącznik nr 3 -Oświadczenie o nieuzyskaniu dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym bieżący rok akademicki

Załącznik nr 4 - Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego

Załącznik nr 5 -Wniosek o przyznanie stypendium rektora za wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, wysokie wyniki sportowe lub osiągnięcia artystyczne

Załącznik nr 6 -Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla tegorocznych maturzystów

Załącznik nr 7 -Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych

Załącznik nr 8 -Wniosek o przyznanie zapomogi

Załącznik nr 9 -Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych doktorantów

Załącznik nr 10 -Odwołanie od decyzji Wydziałowej Komisji Stypendialnej

Załącznik nr 11 -Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych

English version:
Regulations_2023 (.pdf, 419,42 kB)
55_2023_zał_11_Request (.docx, 29,68 kB)
Authorisation_2023_2024 (.docx, 30,51 kB)